Konveksi Seragam Kerja Surewi pradhana uturu aemerikanu krida lig hatara tuladi, nila aerdum deken ekak boho vita sudu paehaeyak gani. ek kandayamakata samanyayen ehi sudu nila aerduma niscaya karagata yutuya. samanyayen, jatika papandu ligaye (NFL) saha jatika hoki lig (NHL) kandayam grhastha krida sardaha varna nila aerduma bhavita karayi. ita venasva, pradhana lig besbol (MLB) saha jatika baskatbol samgamaye (NBA) kandayam grhastha krida sardaha sudu nila aerdum aerdi aeta. kesevetat, uturu aemarikave pradhana vrttiya krida liga hatarak sardaha mema nitiriti daedi lesa kriyatmaka nove. dels kavbos vaeni samahara NFL kandayam, grhastha krida sardaha sudu saerasili paelardimata kaemati. job gibs vosimtan redskishi pradhana puhunukaru vu vita 1981-1992 sita naevatat 2004-2007 kalaya tula redskins grhastha krida vala sudu saerasili valin samanvita viya. eksat rajadhaniya, visesayen papandu kridavehidi, "kattalayak" ho "tiru" ("papandu kattalaye" vaeni) vadat podu ve.

militari nila aerduma yanu sannaddha balakaye saha sesu jatin atara paramadhipatiyan visin darana lada sammata aerdumyaki. militari saerasili saha militari vilasita siyavas gananava pura varnavat ha atisayinma upayogitavayen yuktava sita visala venaskam kara aeta. harduna gaenima saha pradarsanaya kirima sardaha adahas karana lada sammata saha suvisesi aerdum akrtivala militari nila aerdum samanyayen madhyama adhikariyak visin samvidhanaya karana lada militari balavegayange lakunaki. yudhamaya avasyatavan saha arthika aramunu sardaha vartamanaye ekakari saelasumehi pramukha sadhaka daen pavati. kesevetat, boho militari balavega vividha nila ekakrti varga kihipayak vardhanaya kara aeta. boho hamudavanhi saha samahara sivil niladharinge hamuda niladharin pahata daekvena paridi ho samaharak ardinu aeta: balapitiya, sakaksi ho venat varnavat varna aerdumaka. kelin aerdima, elimahan karyayan saha karyaliya aerduma sardaha vanija aerdum aenavumen vaedivima; seva aerduma, pera kriyakari seva saha samanya rajakari aerdum. daen ardha-vidhimat avasthavaladi keti akrti varna gaenvima sardaha yoda gani (udasina bottam bhavita kirima ho riban bar samarga padakkam venuvata). Perihal Kostum Pekerja