Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah Mae'r farchnad ar gyfer y rhaglenni hyn yn gystadleuol iawn, ac yn aml yn cael ei gymhorthdal ​​gan y cyflogwr, sy'n golygu bod premiymau fel arfer yn gymedrol. Mae 85% o bobl Ffrainc yn elwa o yswiriant iechyd preifat cyflenwol. Mae gan yr Almaen system yswiriant iechyd cymdeithasol cenedlaethol hynaf y byd, gyda tharddiad yn dyddio'n ol i Gyfraith Yswiriant Salwch Otto von Bismarck o 1883. Ar hyn o bryd mae 85% o'r boblogaeth yn cwmpasu cynllun yswiriant iechyd sylfaenol a ddarperir gan statud, sy'n darparu lefel safonol o sylw . Mae'r gweddill yn dewis yswiriant iechyd preifat, sy'n cynnig manteision ychwanegol yn aml. Yn ol Sefydliad Iechyd y Byd, roedd system gofal iechyd yr Almaen yn 77% a ariennir gan y llywodraeth a 23% a ariennir yn breifat yn 2004. Mae'r llywodraeth yn rhannol yn ad-dalu'r costau ar gyfer gweithwyr cyflog isel, y mae eu premiymau'n cael eu capio ar werth a ragfynegir. Mae gweithwyr cyflog uwch yn talu premiwm yn seiliedig ar eu cyflog. Efallai y byddant hefyd yn dewis yswiriant preifat, sydd yn gyffredinol yn ddrutach, ond gall ei phris amrywio yn seiliedig ar statws iechyd yr unigolyn. Mae ad-daliad ar sail ffi am wasanaeth, ond mae'r nifer o feddygon a ganiateir i dderbyn Yswiriant Iechyd Statudol mewn ardal benodol wedi'i reoleiddio gan y llywodraeth a chymdeithasau proffesiynol.

Cyflwynwyd taliadau Co yn yr 1980au mewn ymgais i atal defnydd drosodd. Mae hyd cyfartalog aros yr ysbyty yn yr Almaen wedi gostwng yn ystod y blynyddoedd diwethaf o 14 diwrnod i 9 diwrnod, yn dal i fod yn llawer mwy na'r cyfartaledd yn yr Unol Daleithiau (5 i 6 diwrnod). Rhan o'r gwahaniaeth yw mai'r prif ystyriaeth am ad-daliad ysbytai yw nifer y dyddiau ysbyty yn hytrach na gweithdrefnau neu ddiagnosis. Mae costau cyffuriau wedi cynyddu'n sylweddol, gan godi bron i 60% o 1991 i 2005. Er gwaethaf ymdrechion i gynnwys costau, roedd gwariant gofal iechyd cyffredinol yn codi i 10.7% o CMC yn 2005, yn debyg i wledydd eraill gorllewin Ewrop, ond yn sylweddol llai na'r hyn a wariwyd yn yr Unol Daleithiau (Bron i 16% o GDP). Cynigir tri math o yswiriant diogelwch cymdeithasol i Almaenwyr sy'n delio a statws corfforol rhywun ac sy'n cael eu cyd-ariannu gan gyflogwr a gweithiwr: yswiriant iechyd, yswiriant damweiniau, ac yswiriant gofal hirdymor. Mae gan yr Almaen system aml-gyflogwr cyffredinol gyda dau brif fath o yswiriant iechyd: yswiriant iechyd gorfodi cyfreithiol (neu yswiriant iechyd cyhoeddus) (Gesetzliche Krankenversicherung (GKV)) ac yswiriant preifat (Preifat Krankenversicherung (PKV)). Asuransi Kesehatan Terbaik Dan Murah